SIMBA DICKIE GROUP
InstagramFacebookHome
Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /
2021-04-26, 11:13
KONKURS ChiChi Love - Pokochaj modę i wskakuj na rower!


Regulamin konkursu do ściągnięcia:
ściągnijREGULAMIN KONKURSU „POKOCHAJ MODĘ I WSKAKUJ NA ROWER”

(dalej: Regulamin)


PODSTAWOWE ZASADY

 1. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy prześlą najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi na pytanie: Napisz, gdzie zabrałabyś pieska Chi Chi na wspólną wycieczkę rowerową?”.

 2. Aby zgłosić się do konkursu należy zakupić zabawkę – pieska Chi Chi Love.

 3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w dniach od dnia 3 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. Do konkursu można zgłosić się wysyłając SMS na numer 4321 w treści podając prefiks: „chichi.” a po kropce swoją propozycję odpowiedzi (koszt SMS jest zgodny z taryfą operatora).

 4. Zwycięzców wybierzemy i poinformujemy ostatecznie do dnia 5 lipca 2021 r.

 5. Do wygrania są nagrody w postaci kart podarunkowych do sieci „Decathlon” oraz zestawy składające się z tęczowej spódniczki i opaski.

 6. Konkurs organizuje agencja Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań (dalej: Organizator). Organizator działa na zlecenie „Simba Toys Polska” sp. z o.o., ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu „Pokochaj modę i wskakuj na rower” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców, postępowanie reklamacyjne oraz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie.

 1. JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ

  1. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkała w Polsce, która dokonuje zakupu produktów objętych Konkursem w celach niezwiązanych w prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnik).

  2. W Konkursie premiowany jest zakup pieska Chi Chi Love – zabawki z oferty „Simba Toys Polska” sp. z o.o. (dalej: Zabawka).

  3. Zabawkę można zakupić w dowolnym sklepie stacjonarnym na terenie Polski lub w sklepie internetowym (dalej: Sklepy).

  4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 3 maja 2021 r. od godziny 00:00:00 do dnia 6 czerwca 2021 r. do godziny 23:59:59 (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:

   1. zakupić w Sklepie Zabawkę i zachować oryginał dowodu zakupu co najmniej do dnia 5 lipca 2021 r.,

   2. zgłosić się do Konkursu wysyłając SMS pod numer 4321 w treści podając prefiks

    chichi.”, a po kropce swoją propozycję odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Napisz, gdzie zabrałabyś pieska Chi Chi na wspólną wycieczkę rowerową?” (dalej: Odpowiedź) (dalej: SMS konkursowy); koszt SMS-a konkursowego jest zgodny z taryfą operatora.

  5. Wykonanie przez Uczestnika działań opisanych w pkt 1.4. Regulaminu zwane będzie dalej

   Zgłoszeniem”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu, w tym wskazanych w pkt 1.4. Regulaminu spowoduje, że Organizator nie weźmie danego Zgłoszenia pod uwagę przy przyznawaniu lub wydawaniu nagród.

  6. W odpowiedzi na każdy otrzymany prawidłowy SMS konkursowy Organizator będzie odsyłał SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w Konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a konkursowego w systemie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od tego momentu. W przypadku, gdyby Uczestnik nie otrzymał takiego zwrotnego SMS-a, wówczas zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pod adresem info.promocje@albedomarketing.pl, gdyż może to oznaczać, że wystąpił błąd techniczny i zgłoszenie nie zostało zarejestrowane przez serwer teleinformatyczny wykorzystywany przez Organizatora do zbierania zgłoszeń.

  7. W SMS-ie konkursowym dopuszcza się użycie liter małych i dużych. SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 320 znaków (włącznie ze spacjami, polskimi znakami oraz z prefiksem „chichi.”). Dłuższe SMS-y konkursowe nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

  8. Dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu Zabawki zgodnie z pkt 1.4.1. Regulaminu jest paragon fiskalny oraz tzw. „faktura konsumencka” (tj. bez nr NIP nabywcy) (dalej: Dowód zakupu). Nie będą akceptowane inne dowody zakupu np. faktury VAT, potwierdzenia dokonania płatności kartą, wyciągi bankowe itp.

  9. Data i godzina zakupu Zabawki widniejąca na Dowodzie zakupu musi być wcześniejsza niż data wysłania Zgłoszenia (SMS-a konkursowego). Wszelkie Zgłoszenia dokonane po upływie okresu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

  10. Jeden Dowód zakupu, bez względu na liczbę jednorazowo zakupionych Zabawek, upoważnia do wysłania tylko jednego Zgłoszenia. Każdy prawidłowo przesłany SMS konkursowy to jedno Zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie (w tym zwłaszcza na podstawie odrębnego Dowodu zakupu i z podaniem innej Odpowiedzi).

  11. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu. W ramach udziału w Konkursie z jednego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, z którego Uczestnik przesłał swoje pierwsze zgłoszenie w Konkursie. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika przy użyciu innego numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może być podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.

  12. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y konkursowe wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

  13. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a konkursowego w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a konkursowego na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-y konkursowe w imieniu Organizatora.

  14. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 2. NAGRODY

  1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:

   1. 5 (słownie: pięć) nagród głównych, przy czym pojedynczą nagrodę stanowi karta podarunkowa zasilona kwotą 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/00) do zrealizowania w sklepach sieci Decathlon lub na www.decathlon.pl;

   2. 175 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć) nagród II stopnia, przy czym pojedynczą nagrodę stanowi zestaw składający się z tęczowej spódniczki oraz opaski do włosów, a jednostkowa wartość zestawu wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) brutto.

  2. Przed rozpoczęciem realizacji nagrody I stopnia zwycięzca zobowiązany jest zapoznać się z zasadami jej korzystania dostępnymi na https://www.decathlon.pl/landing/kartapodarunkowa/_/R-a-kartaPodarunkowa.

  3. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody, ponieważ wraz z nagrodą zostaje przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie (por. pkt 5 Regulaminu).

 3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

  1. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najlepsze Zgłoszenia wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora (dalej: Jury). Jury dokona wyboru zwycięzców według własnego uznania, biorąc zwłaszcza pod uwagę kryteria określone w pkt A Regulaminu.

  2. Konkurs podzielony jest na pięć tygodniowych okresów, w których przyjmowane są Zgłoszenia:

   1. Okres I trwa od 3 maja 2021 r. do 9 maja 2021 r.,

   2. Okres II trwa od 10 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r.,

   3. okres III trwa od 17 maja 2021 r. do 23 maja 2021 r.,

   4. okres IV trwa od 24 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r.,

   5. okres V trwa od 31 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r. (dalej: Okresy).

  3. W najbliższy dzień roboczy po zakończeniu danego Okresu Jury wybiera zwycięzców według następujących zasad:

   1. spośród wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły w danym Okresie Jury wybierze najlepsze Zgłoszenie, a Uczestnikowi, który je przesłał przyzna nagrodę główną,

   2. dodatkowo, Jury wyłoni za każdy dzień trwania Okresu Jury po 5 zwycięzców nagród II stopnia spośród zgłoszeń, które wpłynęły w tym dniu. Przykład: przy przyznawaniu nagród II stopnia za dzień 3 maja 2021 r. Jury bierze pod uwagę Zgłoszenia, które zostały zarejestrowane w dniu 3 maja 2021 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59.

  4. Do każdej nagrody głównej w Konkursie Jury wybierze również po jednym zwycięzcy rezerwowym spośród wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły w danym Okresie, przy czym w pierwszej kolejności Jury wybiera zwycięzcę podstawowego dla nagrody głównej, następnie zwycięzców nagród II stopnia, a w ostatniej kolejności zwycięzcę rezerwowego dla nagrody głównej. Uczestnik, który został wybrany jako zwycięzca podstawowy dla nagrody głównej nie może zostać ponownie wybrany jako zwycięzca rezerwowy dla tej samej nagrody. Na podstawie jednego Zgłoszeń Uczestnik może zostać zwycięzcą tylko jednej nagrody w Konkursie. Niezależnie od łącznej liczby przesłanych Zgłoszeń, jeden Uczestnik może w całym Konkursie zostać zwycięzcą tylko jednej nagrody głównej i jednej nagrody II stopnia w Konkursie.

  5. W przypadku, gdy spośród przesłanych w Konkursie zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na

   zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w pkt A Regulaminu), może zostać przyznana niższa liczba nagród.

  6. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia zwycięzców, Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej kontaktując się z nimi na numer telefonu, z którego wysłane zostało zwycięskie zgłoszenie. Kontakt nastąpi w formie wiadomości SMS lub poprzez rozmowę telefoniczną. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni utrzymywać w zasięgu sieci telefonicznej numer telefonu, z którego dokonali zgłoszenia w Konkursie.

  7. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia zwycięzców o wygranej zgodnie z pkt 3.6. Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są na adres e-mail Organizatora info.promocje@albedomarketing.pl przesłać czytelny skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zwycięzcy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz – jako załącznik do wiadomości e-mail – czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu będącego podstawą dokonania zgłoszenia w Konkursie.

  8. Skan lub zdjęcie formularza zwycięzcy oraz Dowodu zakupu, o których mowa w pkt 3.6. Regulaminu powinny spełniać następujące wymagania:

   1. muszą być czytelne i wykonane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości co do swojej autentyczności (nie mogą być przerabiane ani modyfikowane przy użyciu jakiegokolwiek programu komputerowego służącego do obróbki graficznej);

   2. w przypadku Dowodu zakupu muszą być wyraźnie widoczne w szczególności następujące informacje: data i miejsce dokonania zakupu, numer Dowodu zakupu oraz słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakupiona została Zabawka.

  9. Zwycięzca rezerwowy dla danej nagrody głównej zostanie poinformowany o prawie do otrzymania tej nagrody dopiero w momencie, kiedy zwycięzcy podstawowy dla tej nagrody nie spełni wszystkich warunków formalnych jej otrzymania. Do zwycięzców rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie warunki i zasady wydawania nagród określone dla zwycięzców podstawowych. Jeśli również zwycięzca rezerwowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu nagrody, nagroda ta pozostaje własnością Organizatora.

  10. Organizator zastrzega sobie prawo wezwania zwycięzcy do przesłania oryginału Dowodu zakupu będącego podstawą zwycięskiego Zgłoszenia w przypadku, gdyby przesłane przez zwycięzcę zdjęcie lub skan były nieczytelne, a przez to nie byłoby możliwe potwierdzenie zrealizowania warunku zakupowego w Konkursie. Jeśli zwycięzca nie prześle na wezwanie Organizatora w wyznaczonym terminie oryginału Dowodu zakupu, wówczas Organizator może odmówić przyznania mu nagrody z uwagi na brak możliwości zweryfikowania, czy spełnił on wszystkie warunki do jej otrzymania. W takiej sytuacji, prawo do nagrody przejdzie na zwycięzcę rezerwowego, o ile został on wybrany. W przypadku, gdy dla nagrody nie został wybrany zwycięzca rezerwowy lub gdyby również zwycięzca rezerwowy został wezwany przez Organizatora do przesłania oryginału Dowodu zakupu i nie zastosował się do tego wezwania, nagroda nie podlega wydaniu w Konkursie i pozostaje własnością Organizatora.

  11. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 19 lipca 2021 r. pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w formularzu zwycięzcy.

  12. Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.

 4. REKLAMACJE

  1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje do Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, nie później niż do dnia 2 sierpnia 2021 r. (decyduje data doręczenia do Organizatora).

  2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań w temacie podając: „Reklamacja – Konkurs Chi Chi Love” lub mailowo na adres info.promocje@albedomarketing.pl.

  3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (w przypadku, gdy reklamacja została wysłana listem poleconym), numer telefonu, z którego zostało przesłane Zgłoszenie, wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

  4. Decyzja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji do Organizatora w analogiczny sposób, w jaki zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne.

  5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 5. PODATKI

  Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 6. LICENCJA DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ

  1. Z chwilą wydania nagrody zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie nagrodzonej w Konkursie Odpowiedzi (jako utworu) w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, w tym zwłaszcza działań promocyjnych na rzecz „Simba Toys Polska” sp. z o.o., na następujących polach eksploatacji:

   1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

   2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową;

   3. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 6.1.1.-6.1.2. Regulaminu

    – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;

   4. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

   5. wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów;

   6. wykorzystanie dla celów związanych z innymi przejawami działalności gospodarczej Organizatora.

  2. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, na okres 3 lat. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia wydania zwycięzcy nagrody w Konkursie.

  3. Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji na warunkach określonych w pkt 6 Regulaminu.

  4. Ponadto, zwycięzca uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi (utworu), w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach

   eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, zwycięzca zezwala na nieoznaczanie utworu swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

  5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do Odpowiedzi, zwycięzca zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora w tym zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest „Simba Toys Polska” sp. z o.o., ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa (m.zytek@simba.com.pl).

  2. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu.

  3. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konkursu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu – Zasadach przetwarzania danych osobowych.

 8. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora, „Simba Toys Polska” sp. z o. o. oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.

  2. Przystępując do udziału w Konkursie (tzn. spełniając warunki, o których mowa w pkt 1.4. Regulaminu) Uczestnik potwierdza, że:

   1. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia,

   2. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego Odpowiedzi, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

  3. Zgłoszenie w Konkursie (Odpowiedź):

   1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

   2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;

   3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, w tym zwłaszcza konkurencyjnych wobec „Simba Toys Polska” sp. z o.o. i marki „Chi Chi Love”;

   4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;

   5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

  4. Oryginalny Dowód zakupu potwierdza zakup Zabawki, jeżeli spełnia następujące warunki:

   1. jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez Sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

   2. nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dokumentów zakupowych;

   3. na liście zakupów jest oznaczenie pozwalające stwierdzić, że zakup obejmował Zabawkę.

  5. Uczestnik, który przesłał więcej niż jedno Zgłoszenie może zostać zobligowany do przesłania wszystkich oryginalnych Dowodów zakupu odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń. Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych Dowodów zakupu odpowiadających ilości dokonanych Zgłoszeń zostanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczony z Konkursu. Ewentualnie przyznane takiemu Uczestnikowi nagrody nie zostaną mu wydane.

  6. W sytuacji powzięcia wątpliwości, co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

  7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i „Simba Toys Polska” sp. z o. o. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 8.2.2. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i „Simba Toys Polska” sp. z o. o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub „Simba Toys Polska” sp. z o. o. w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

  8. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

   1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

   2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

  9. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku przyznania nagrody w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do tej nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

  10. Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Konkursu z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS, a także wykorzystywanie innych sposobów wysyłania wiadomości SMS niż osobiste wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą

   zakazanych w Konkursie urządzeń/sposobów i wykluczenia z Konkursu Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.

  11. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, sposobu ich wydania, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

  12. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

  13. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  14. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

  15. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919- 921 Kodeksu cywilnego.

  16. Regulamin jest jawny i dostępny na www.simba.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

  17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie www.simba.com.pl oraz wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu, z którego dokonali zgłoszenia w Konkursie.

  18. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail info.promocje@albedomarketing.pl.

  19. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

  20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZWYCIĘZCY


UWAGA: zwycięzca zobowiązany jest wydrukować formularz, wypełnić go, a następnie wysłać jego czytelne zdjęcie lub skan na adres info.promocje@albedomarketing.pl w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Organizatora widomości (SMS lub telefon) o wygranej. Do wiadomości należy załączyć również czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu będącego podstawą zgłoszenia w Konkursie.


W związku z wygraną w konkursie pt. „Pokochaj modę i wskakuj na rower” („Konkurs”), organizowanym przez Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, podaję swoje dane osobowe i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.

 1. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY:  IMIĘ I NAZWISKO


  ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY


  NUMER TELEFONU

  (z którego dokonano zgłoszenia w Konkursie) 2. OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (podpisanie oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody):


  1. Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie zapoznałam/-łem się z regulaminem tego Konkursu i zaakceptowałam/-łem jego treść.


   …………………………………………………………………..

   data i czytelny podpis zwycięzcy


  2. Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (Odpowiedzi) w Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu oraz Henkel z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Henkel od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z mojej odpowiedzi na pytanie nagrodzonej w Konkursie, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6. Regulaminu Konkursu.

   …………………………………………………………………..

   data i czytelny podpis zwycięzcy

  3. Oświadczam, że dokonując zgłoszenia do Konkursu na podstawie zakupu Zabawki zrealizowanego w sklepie internetowym, nie skorzystałam/-łem z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w związku z czym załączony skan/zdjęcie Dowodu zakupu są potwierdzeniem, że nabyłam/-łem Zabawkę i spełniłam/-łem warunek zakupowy przewidziany w regulaminie Konkursu.*


…………………………………………………………………..

data i czytelny podpis zwycięzcy


*oświadczenie obowiązkowe do zaznaczenia dla zwycięzcy, który do niniejszego formularza załącza dowód zakupu Zabawki zrealizowany w sklepie internetowym.

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU KONKURSU

„POKOCHAJ MODE I WSKAKUJ NA ROWER”

(dalej: Konkurs)


 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Simba Toys Polska” sp. z o.o., ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa. Jeśli chciałbyś skontaktować się z nami napisz list na adres: „Simba Toys Polska” sp. z o.o., ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe“ lub wyślij e-mail na adres: m.zytek@simba.com.pl.

 2. W naszej organizacji powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Robert Stupczyński i z którym możesz skontaktować się pisząc na adres: iod@albedomarketing.pl

 3. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych organizatora wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu.

 4. Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww. administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług. W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

 6. Odbiorcami danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Konkursu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i który przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs i wydaje przewidziane w nim nagrody, np. firmy kurierskie, podmioty realizujące nagrody, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne. Dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu (w tym także postępowania reklamacyjnego), a następnie przez kolejne 6 miesięcy od czasu jego zakończenia. Dane osobowe nagrodzonych Uczestników będą przechowywane dodatkowo przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów sprawozdawczości, czyli 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano nagrodę lub nastąpiło jej wydanie.

  W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

 8. Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili. Prawa te obejmują:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

  2. prawo do sprostowania danych

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  4. prawo do żądania usunięcia danych

   Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z administratorem: listownie – pisząc na adres: Simba Toys Polska” sp. z o.o., ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa z dopiskiem

   image

   „Dane osobowe“ lub mailowo na adres: m.zytek@simba.com.pl.

 9. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności i czego się domagasz.

  image

 10. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem: listownie – pisząc na adres: Simba Toys Polska” sp. z o.o., ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe“ lub mailowo na adres: m.zytek@simba.com.pl.

 11. Przy prowadzeniu Konkursu korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z dostawców usług mogą przechowywać dane poza ww. terytorium. Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania danych użytkowników/usługobiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one tam standardowo wyłącznie w ramach procedur i warunków wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych, a więc:

  1. do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo

  2. w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

 
SIMBA DICKIE GROUPSimbaDickie ToysMajoretteBigSchucoEichhornHerosNorisZochSchucoSolido
© 2008 SIMBA TOYS POLSKA Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Netventure
Polityka prywatności i pliki cookies