SIMBA DICKIE GROUP
InstagramFacebookHome
2018-03-23, 11:17
Regulamin akcji kolekcjonerskiej Safiras Baby Princess

REGULAMIN PROMOCJI KOLEKCJONERSKIEJ SAFIRAS BABY PRINCESS

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Simba Toys Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIIIWydział Gospodarczy, pod numerem 0000055810, Nr NIP: 521-10-00-324, o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”, jest organizatorem „Promocji Kolekcjonerskiej Safiras Baby Princess”, zwanej dalej „Promocją”

2.       Objęta niniejszym regulaminie promocja będzie prowadzona pod nazwą “Promocja Kolekcjonerska Safiras Baby Princess” i ma charakter ogólnokrajowy .

3.      Promocja będzie trwała od 10.02.2018 do 30.04.2018 lub do wyczerpania zapasów;

4.      Promocja będzie prowadzona we współpracy ze sklepami detalicznymi prowadzącymi sprzedaż zabawek. Lista sklepów biorących udział w promocji dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.simba.com.pl/safiras

5.      Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

6.      Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone
w niniejszym Regulaminie.

7.      Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem.

 

§2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 

1.      Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:

a)      odebranie ulotki kolekcjonerskiej dostępnej w sklepach biorących udział w promocji

b)      zakup minimum trzech figurek kolekcjonerskich smoków Safiras Baby Princess
(nr artykułu 105951013) firmy Simba Toys w danym sklepie w czasie trwania promocji.
Zakup powinien być poświadczony pieczątką na ulotce kolekcjonerskiej.

c)      zebranie 3 (trzech) pieczątek sklepu, w którym dokonywany jest zakup figurek kolekcjonerskich smoków Safiras Baby Princess

d)      miejsce na pieczątki znajduje się na ulotce kolekcjonerskiej.

2.      Spełnienie powyższych warunków przez osobę biorącą udział w Promocji upoważnia ją do wymiany w/w ulotki kolekcjonerskiej na saszetkę z Smokiem Safiras w kasie sklepu, w którym był dokonany zakup trzech figurek kolekcjonerskich Safiras Baby Princess.

3.      Odbiór Nagrody odbywa się przy kasie sklepu uczestniczącego w promocji, po dokonaniu przez Uczestnika zapłaty kosztu promocyjnej nagrody w wysokości 1 grosz.

 

§3 NAGRODY RZECZOWE

 

1.      Dla uczestników Promocji przewidziano następujące nagrody rzeczowe:
saszetka kolekcjonerska ze smokiem Safiras z serii Safiras II (nr artykułu 105952150038)
lub z serii Safiras III (105951000038).

2.      Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych ani ich wyboru a także nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

3.      Osoba biorąca udział w Promocji może wielokrotnie w jej ramach zostać nagrodzona, o ile każdorazowo spełniać będzie ona powyższe warunki.

 

 

 

 

 

 

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

3.      Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z Promocją, jej Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, z uwagi na które zostały one zgłoszone. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane

4.      Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 5 INNE POSTANOWIENIA

 

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.      Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora lub inny wybrany przez Uczestnika sąd zgodnie z właściwymi przepisami.

3.      Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.simba.com.pl

 

 
SIMBA DICKIE GROUPSimbaDickie ToysMajoretteBigSchucoEichhornHerosNorisZochSchucoSolido
© 2008 SIMBA TOYS POLSKA Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Netventure
Polityka prywatności i pliki cookies